Pravidlá One Tree – „Skúmame svet“
Par.1. Podmienky účasti v projekte „Skúmame svet“

1. Účelom realizovania prieskumu v projekte „Skúmame svet“ prostredníctvom OneTree je získať vedomosti o preferenciách a správaní turistov, čo prispeje k zlepšeniu služieb a podmienok v hoteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach

2. Podmienkou priznania voucheru za účasť v projekte „Skúmame svet“ - OneTree je: a) súhlas s týmito pravidlami b) účasť na prieskume uverejnenom na webových stránkach OneTree c) udelenie odpovedí na všetky otázky v dotazníku, d) poskytnutie správnej adresy na doručenie voucheru na bezplatné ubytovanie

3. V projekte „Skúmame svet“ - OneTree sa môžu zúčastniť len dospelé osoby.

4. Účastník prieskumu môže poukaz odmietnuť. V tomto prípade bude poukaz pridelený inému účastníkovi. Odmietnutie priznaného poukazu je konečné a neodvolateľné.

5. Osobné údaje spotrebiteľov sú spracovávané za účelom vybavenia objednávky, na marketingové účely a právne odôvodnené účely správcu, teda priamy predaj produktov alebo služieb. Spotrebiteľ má právo nahliadať do svojich osobných údajov a právo na ich opravu a prerušenie ich ďalšieho spracovávania na marketingové účely.
Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom na účely uvedené v bode. 1 v súlade s platnými právnymi predpismi. Spotrebiteľ súhlasí zo zasielaním na ním uvedenú e-mailovú adresu informačného obsahu a obchodných informácií pochádzajúcich od správcu alebo jeho obchodných partnerov.

Par.2. Podmienky distribúcie poukazov na bezplatné ubytovanie

1. Voucher je rezervovaný automaticky po oznámení záujmu o účasti v prieskume na stránke „Skúmame svet“ - OneTree. Rezervácia znamená, že počas vypĺňania dotazníka voucher s jedinečným číslom nebude priznaný inej osobe. To predstavuje garanciu obdržania voucheru na bezplatné ubytovanie za podmienok uvedených v par. 1 a ďalších podmienok uvedených v týchto pravidlách.

2. Po správnom vyplnení formulára s údajmi o adrese na webovej stránke „Skúmame svet“ - OneTree bude pripravený okamžite, najneskôr do 5 dní odo dňa vyplnenia formulára, individuálny voucher na bezplatné ubytovanie a následne zaslaný účastníkovi projektu.

3. Účastník preberá plnú zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých v adresnom formulári. V prípade uvedenia údajov inej osoby je účastník povinný nahradiť organizátorovi projektu náklady, ktoré organizátorovi vznikli v súvislosti s vytvorením poukazu a jeho zaslaním inej osobe a v súvislosti s nárokmi, s ktorými sa táto osoba obrátila na organizátora.

4. „Skúmame svet“ - OneTree si vyhradzuje právo na ľubovoľný výber dodávateľa Voucherov na bezplatné ubytovanie - dokladov oprávňujúcich ich disponentov na neplatenie za ubytovanie vo vybranej skupine hotelov a ďalších zariadeniach cestovného ruchu. V tomto projekte „Skúmame svet“ - OneTree Vouchermi na bezplatné ubytovanie sú hotelové Vouchery Eurorest.

Par.3. Podmienky vyplňovania a uplatňovania hotelových šekov Eurorest v hoteloch

Hotelový šek Eurorest

1. Hotelový šek Eurorest je nominálny dokument, ktorý oprávňuje maximálne dve osoby k využitiu bezplatných nocľahov alebo zľavneného pobytu so stravou v Objektoch uvedených v Katalógu Hotelov.

2. Maximálne množstvo bezplatných nocľahov alebo dní zľavneného pobytu so stravou, na ktoré oprávňuje hotelový šek Eurorest, je uvedené na šeku v políčku "Množstvo nocľahov".

3. Hotelové šeky Eurorest možno spájať a takým spôsobom predlžovať pobyt.

4. Hotelový šek Eurorest je platný od chvíle vystavenia do dátumu, ktorý je uvedený na šeku v políčku "Dátum platnosti". Dátum platnosti šeku nemôže byť predĺžený. Pobyt v Objekte sa musí skončiť najneskôr v poslednom dni platnosti hotelového šeku.

5. Držiteľ hotelového šeku Eurorest (ďalej len spotrebiteľ), môže hotelový šek použiť len raz a len v jednom, samostatne vybranom Objekte. Objekt je povinný prevziať šek v momente príchodu spotrebiteľa.

6. Hotelový šek Eurorest má ochranný kovový ornament a obsahuje počítačovo vyplnené políčka: Číslo šeku, Dátum platnosti, Počet nocľahov. Spotrebiteľ vyplňuje samostatne, perom, tlačenými písmenami políčka: Meno a Priezvisko, Adresa pobytu. Musí tiež podpísať šek v políčku "Podpis majiteľa šeku".

7. Hotelový šek Eurorest je neplatný, ak mu vypršala lehota platnosti, bol poškodený tak, že sa nedá potvrdiť jeho pravosť, ak nebol vypísaný súhlasne so zásadami opísanými v bode alebo ho Spotrebiteľ nepodpísal v políčku: "Podpis majiteľa šeku".

8. V prípade, že Spotrebiteľ stratil alebo zničil hotelový šek Eurorest, nie je vydaný duplikát. Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu za nevyužitý hotelový šek - ani na peňažnú ani na žiadnu inú.

Katalóg hotelov

9. Katalóg hotelov, ktorý obsahuje zoznam všetkých Objektov, ktoré sú povinné obslúžiť Spotrebiteľov hotelových šekov Eurorest, sa nachádza na internetovej stránke https://www.eurorest.net a obsahuje okrem iného nasledovné informácie o každom Objekte:

9.1. Obdobia, v ktorých hotel prijíma Spotrebiteľov;

9.2. Denný počet a druh jedál, ktoré Objekt podáva Spotrebiteľovi;

9.3. Výška sadzieb platných pre Spotrebiteľov v Objekte:

9.3.1. V prípade Objektov, ktoré ponúkajú bezplatné nocľahy sú to povinné celodenné sadzby za stravovanie. Sú to sadzby za deň a jednu dospelú osobu. Zahŕňajú jedlá, ktoré uvádza Objekt a štandardný hotelový servis;

9.3.2. V prípade Objektov, ktoré ponúkajú zľavnený pobyt so stravou sú to sadzby za deň, ktoré sú sadzbami pre jednu dospelú osobu s priznanou zľavou a zahŕňajú ubytovanie a jedlá, ktoré uvádzajú Objekty a štandardnú hotelovú obsluhu.

Práva a povinnosti Objektov

10. Objekty sú povinné prijímať Spotrebiteľov podľa podmienok týchto Pravidiel.

11. Objekty zaisťujú osobám uplatňujúcim hotelový šek minimálne 2 jedlá denne počas celého pobytu.

12. V prípade, ak nie sú voľné miesta v termíne navrhnutom Spotrebiteľom, taktiež v období určenom Objektom na prijímanie Spotrebiteľov, Objekty majú právo odmietnuť prijať rezerváciu.

13. Objekty môžu odmietnuť obsluhu Spotrebiteľa alebo ju vypovedať s okamžitou platnosťou, ak sa Spotrebiteľ neprispôsobil zásadám opísaným v týchto Pravidlách alebo porušil pravidlá, ktoré platia v danom Objekte.

Práva a povinnosti Spotrebiteľa

14. Spotrebiteľ je pred príchodom do vybraného Objektu povinný priamo a samostatne sa s ním skontaktovať, rezervovať si pobyt a potvrdiť aktuálnosť sadzieb, ktoré platia pre Spotrebiteľov v danom Objekte.

15. Spotrebiteľ je povinný samostatne si vybrať termín a určiť dĺžku pobytu v Objekte a poskytnúť tieto informácie personálu Objektu vo chvíli vykonávania rezervácie.

16. Podmienkou obsluhy Spotrebiteľa zo strany Objektu je povinnosť Spotrebiteľa uhradiť sadzby platné v Objekte v období pobytu Spotrebiteľa. Sadzby musia byť uhradené vopred, v počte rovnom počtu plánovaných ubytovaní každej dospelej osoby. Sadzby sú uvedené v ponuke Objektu v Katalógu hotelov.

17. Spotrebiteľ je povinný zorganizovať si sám a na vlastné náklady dopravu do a z Objektu.

18. Spotrebiteľ, ktorý využíva dodatočné platné služby ponúkané Objektom, ako napríklad: športové objekty, telefón, prístelky, parkovisko, atď. je povinný zaplatiť za tieto služby podľa cenníka, ktorý platí v danom Objekte, v termínoch v súlade s pravidlami Objektu alebo dohodnutých s Objektom individuálne.

Par.4. Dodávka a poplatky za poukaz na bezplatné ubytovanie.

1. Poukaz na bezplatné ubytovanie je účastníkovi prieskumu zasielaný poštou na adresu uvedenú účastníkom v adresnom formulári.

2. Organizátor projektu vynakladá maximálne úsilie aby účastník prieskumu obdržal voucher okamžite. Vzhľadom k tomu, že „Skúmame svet“ - OneTree doručuje vouchery účastníkom projektu prostredníctvom externých poskytovateľov poštových služieb, doba na dodanie voucheru závisí od postupov poskytovateľa poštových služieb. Maximálna doba na dodanie voucheru by nemala byť dlhšia ako 30 dní odo dňa správneho vyplnenia formulára s údajmi o adrese účastníka prieskumu.

3. Organizátor sa zaväzuje priznať poukazy účastníkom prieskumu pod podmienkou úplného vyplnenia dotazníka prieskumu. Priznanie poukazu znamená, že môže byť prevzatý oprávnenou osobou pod podmienkou úhrady poplatku za doručenie.

4. Výška poplatku za doručenie poukazu na bezplatné ubytovanie závisí od spôsobu platby. Poplatok zahŕňa náklady na doručenie a je jedinou a konečnou sumou pokrývajúcou vydanie a doručenie poukazu, ktorá je účtovaná účastníkom prieskumov. Účastník projektu si sám vyberie spôsob platby, ktorý mu vyhovuje najviac.

5. Organizátor projektu si vyhradzuje právo na zmenu výšky poplatku v budúcnosti.

Par.5. Reklamácie a iné práva účastníkov prieskumu

1. Ak zásielku od organizátora projektu neobsahuje poukaz alebo je poukaz doručený účastníkovi poškodený alebo obsahuje chyby, účastník projektu je povinný vrátiť doručenú zásielku na doručovaciu adresu organizátora. Poštovné za zaslanie zásielky organizátorovi projektu bude účastníkovi vrátené.

2. V prípade iných námietok účastníka projektu k doručeniu voucheru, môže účastník podať písomnú reklamáciu na korešpondenčnú adresu organizátora alebo e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke „Skúmame svet“ - OneTree alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke.

3. Reklamácia účastníka projektu bude prešetrená do siedmich dní odo dňa doručenia zásielky s reklamovaným poukazom alebo listu s reklamáciou organizátorovi.

4. V prípade zohľadnenia reklamácie organizátor projektu zašle účastníkovi prieskumu plnohodnotný poukaz a ak to nie je možné, vráti účastníkovi výšku uhradeného poplatku.

5. Účastník, ktorý vyplnil formulár s údajmi o adrese na webovej stránke „Skúmame svet“ - OneTree, môže do štrnástich dní od doručenia voucheru na bezplatné ubytovanie voucher odmietnuť zaslaním písomného vyhlásenia v tejto veci na korešpondenčnú adresu organizátora projektu. Na dodržanie štrnásťdňovej lehoty stačí predložiť vyhlásenie pred jej uplynutím.

6. V prípade odmietnutia poukazu na bezplatné ubytovanie po jeho prevzatí účastníkom projektu alebo po odoslaní poukazu účastníkovi projektu zo strany organizátora je účastník povinný vrátiť zásielku s poukazom na vlastné náklady na korešpondenčnú adresu organizátora do štrnástich dní odo dňa doručenia zásielky s poukazom. Náklady súvisiace s vrátením tovaru sa nevracajú.

7. Ak účastník projektu odmietajúci poukaz na bezplatné ubytovanie za podmienok uvedených v tomto paragrafe zaplatil časť alebo celý poplatok za poukaz, peniaze mu budú vrátené ihneď po doručení zásielky s poukazom zaslanej účastníkom organizátorovi projektu. Voľba formy, v ktorej budú peniaze účastníkovi vrátané je plne na rozhodnutí organizátora projektu.

Par.6. Organizátor „Skúmame svet“ - OneTree a jeho zodpovednosť

1. Organizátorom akcie je TLG Travel Group LLC so sídlom v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Všetka korešpondencia do „Skúmame svet“ - OneTree a organizátora projektu a reklamácie musia byť adresované na adresu: TLG Travel Group LLC, PO Box 2868, 50-458 Wrocław 52, Poľsko.

3. Organizátor projektu nie je v zmysle platnej legislatívy organizátorom ani sprostredkovateľom v oblasti cestovného ruchu.

4. Organizátor projektu nezodpovedá za využitie Voucheru účastníkom v hoteli alebo inom stredisku.

5. Organizátor projektu v žiaden spôsob nesprostredkováva rezerváciu pobytu držiteľa poukazu v ním vybranom hoteli alebo inom stredisku.

6. Organizátor projektu má právo vykonávať v týchto pravidlách zmeny. Platné pravidlá sú vždy k dispozícii na webovej stránke „Skúmame svet“ - OneTree.