Algemene Voorwaarden van One Tree – „Wij onderzoeken de Wereld”
Par.1. Voorwaarden voor deelname aan het project „Wij onderzoeken de Wereld”

1. Het doel van onderzoek in het kader van het project One Tree – „Wij onderzoeken de Wereld” is om informatie te verzamelen over voorkeuren en gedrag van toeristen zodat de bediening en voorwaarden in hotels en andere objecten verbeterd kunnen worden.

2. Voorwaarde voor toewijzing van een Voucher voor deelname aan het project „Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree is: a) akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden; b) meedoen aan het onderzoek, toegankelijk op de internetsite van One Tree; c) antwoord geven op alle vragen in de enquête; d) opgeven van een correct adres om de Voucher voor gratis accommodatie te kunnen ontvangen.

3. Uitsluitend volwassen personen mogen meedoen aan het project „Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree.

4. De Deelnemer mag afzien van de door de sponsor toegewezen Voucher. In dit geval zal de voucher aan een andere Deelnemer doorgegeven worden. Afzien van de Voucher is definitief en onherroepelijk.

5. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden bewerkt om de bestelling te realiseren, voor promotiedoeleinden en voor de wettelijk legitieme oogmerken van de Organisator, d.w.z. voor directe marketing van producten en diensten. De Deelnemer heeft recht op inzage in zijn persoonlijke gegevens en op wijziging ervan alsook het recht om te eisen dat de gegevens niet meer voor marketing-doeleinden worden verwerkt.De Deelnemer kan apart toestemming geven voor de bewerking van zijn persoonsgegevens door de Organisator voor de doeleinden genoemd in punt 1 conform de geldende wetgeving.
De Deelnemer kan toestemming geven voor het toesturen van informatieve berichten en handelsinformatie door de Organisator en met hem samenwerkende entiteiten naar het opgegeven e-mailadres.

Par.2. Voorwaarden van de verdeling van Vouchers voor gratis accommodatie

1. Reservering van de voucher wordt automatisch uitgevoerd nadat een persoon te kennen heeft gegeven dat deze aan het onderzoek op de site van „Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree mee wil doen. Reservering houdt in dat gedurende het invullen van de enquête de voucher met het unieke numer niet aan een andere persoon toegewezen kan worden. Dit betekent, dat het in ontvangst nemen van de voucher voor gratis acommodatie gegarandeerd is, nadat men aan de voorwaarden zoals in punt 1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven en aan de overige voorwaarden voldaan heeft.

2. Nadat het adresformulier op de site „Wij onderzoeken de wereld” – OneTree correct ingevuld is, zal zo snel mogelijk (het laatst 5 dagen gerekend vanaf de dag waarop het formulier ingevuld was) een individuele Voucher voorbereid en naar de Deelnemer van het Project verstuurd worden.

3. De Deelnemer draagt de volle aansprakelijkheid voor de waarachtigheid van de gegevens in het adresformulier. Indien de Deelnemer de gegevens van een andere persoon aangeeft, moet hij de kosten vergoeden, die de Organisator van het Project maakte i.v.m. de uitgave van de Voucher en het versturen ervan naar die andere persoon, alsmede i.v.m. vorderingen van deze persoon op de Organisator.

4. „Wij onderzoeken de wereld” – OneTree behoudt zich het recht voor om de leverancier van de vouchers voor gratis accommodatie (documenten die aan de houder het recht geven om niet voor de overnachtingen te hoeven betalen in gekozen hotels en toeristische objecten) vrij te kiezen. Op dit moment hebben de vouchers voor gratis accommodatie in het onderzoek van „Wij onderzoeken de wereld” – OneTree de vorm van Eurorest-Hotelvouchers.

Par.3. Regels van het invullen en gebruiken van hotelvouchers Eurorest in hotels.

Hotelvoucher Eurorest

1. De hotelvoucher Eurorest is een document op naam dat aan maximaal 2 personen recht op gratis overnachtingen of op een gereduceerd verblijf met maaltijden geeft, te gebruiken in toeristische objecten vermeld in de Lijst van Hotels.

2. Het maximale aantal gratis overnachtingen of dagen van gereduceerd verblijf met maaltijden, waarop de hotelvoucher Eurorest het recht geeft, staat op de Voucher vermeld in het veld "Aantal overnachtingen".

3. De hotelvouchers Eurorest kan men combineren en daarmee kan men het verblijf verlengen.

4. De hotelvoucher Eurorest is geldig vanaf de datum van aanmaak tot en met de verloopdatum vermeld in het veld "Verloopdatum" die niet verlengd kan worden. Het verblijf in het hotel dient beëindigd te worden ten laatste op de dag van de verloopdatum van de hotelvoucher.

5. De houder van de hotelvoucher Eurorest, hierna Deelnemer te noemen, mag de Voucher alleen één keer en alleen in één toeristisch object gebruiken dat hij/zij vrij mag kiezen. Het toeristisch object is verplicht de hotelvoucher te accepteren op de dag van aankomst van de Deelnemer.

6. Een hotelvoucher Eurorest is voorzien van een beschermend metallic logo of hologram en heeft de door de computer ingevulde velden: Vouchernummer, Datum van aanmaak, Aantal overnachtingen. De voucherhouder is verplicht met een pen de volgende velden zelfstandig in te vullen in drukletters: Naam en Achternaam, Woonplaats. Tevens is hij verplicht om zijn handtekening zetten in het veld: "Handtekening van de voucherhouder".

7. Een hotelvoucher Eurorest is ongeldig, als de geldigheidsduur ervan verlopen is of als deze beschadigd is, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen of deze echt is, anders dan volgens de regels bepaald in punt 6 door de Deelnemer is ingevuld, of als de Deelnemer geen handtekening in het veld "Handtekening van de voucherhouder" heeft gezet.

8. In geval van verlies of beschadiging van een hotelvoucher Eurorest door de Deelnemer worden geen duplicaten uitgegeven. Voor een niet gebruikte hotelvoucher wordt geen tegenwaarde in geld of welke vorm dan ook geretourneerd.

Lijst van Hotels

9. De Lijst van Hotels met alle toeristische objecten, die met ons overeengekomen zijn de Deelnemers te accepteren, is op pagina https://www.eurorest.net te vinden en bevat o.a. de volgende informatie over elk hotel of pension:

9.1. Periodes waarin het Object de Deelnemers onthaalt;

9.2. Aantal en soort van de in het toeristisch object aan de Deelnemers geserveerde maaltijden;

9.3. Tarieven die in het toeristisch object voor de Deelnemers gelden;

9.3.1. In het geval van Objecten, die gratis overnachtingen aanbieden, zijn dit verplichte maaltijdkosten, die gelden voor één volwassen persoon per dag en die de kosten van maaltijden, geldend in dit Object omvatten, inclusief de kosten van de standaard hotelservice;

9.3.2. In het geval van Objecten, die gereduceerd verblijf met maaltijden aanbieden, zijn dit dagtarieven, voor één volwassen persoon die na aftrek van de kortingen de kosten van verblijf, maaltijden en standaard hotelservice dekken die gelden in dit Object.

Rechten en plichten van Objecten

10. De toeristische Objecten zijn verplicht de Deelnemers te ontvangen conform de regels in de Algemene Voorwaarden.

11. De toeristische Objecten garanderen aan de Deelnemers een minimum van 2 maaltijden per dag gedurende het hele verblijf.

12. De toeristische Objecten hebben het recht een boeking te weigeren, in het geval dat het Object geen vrije plaatsen heeft in de periode gekozen door de Deelnemer, ook gedurende periode waarin de Deelnemers gewoonlijk worden geaccepteerd.

13. De toeristische Objecten hebben het recht de bediening van de Deelnemer te weigeren of de kamer op te zeggen, indien de Deelnemer zich niet aan de regels, zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft gehouden of als hij in strijd met het reglement van het Object heeft gehandeld.

Rechten en plichten van de Deelnemer

14. Voorafgaand aan het verblijf is de Deelnemer verplicht om rechtstreeks en onafhankelijk contact op te nemen met het gekozen toeristisch Object, een reservering te maken en de geldigheid van de tarieven die van toepassing zijn op de Deelnemer in het Object te bevestigen.

15. De Deelnemer is verplicht zelf met het gekozen toeristisch Object voor zijn komst contact op te nemen, de periode en duur van zijn verblijf met het Object bij het boeken te bepalen en het verblijf te reserveren.

16. De Deelnemer zal door het toeristisch Object worden bediend op voorwaarde dat de maaltijdkosten voor het aantal geplande overnachtingen voor elke volwassen persoon van tevoren in het Object worden betaald. De tarieven van maaltijdkosten worden genoemd in het aanbod van elk Object op de Lijst van Hotels.

17. De Deelnemer is verplicht het vervoer naar het toeristisch Object en terug zelf te organiseren en de kosten daarvan zelf te dekken.

18. De Deelnemer die van extra diensten aangeboden door het toeristische Object, zoals een sportcentrum, telefoon, extra bed, parking, enz. gebruik maakt, dient hiervoor te betalen, conform het tarief en periodes genoemd in reglement van het Object, of volgens individuele afspraken met het Object.

Par.4. Levering en kosten van de Voucher voor gratis accommodatie

1. De Voucher voor gratis accommodatie wordt aan de Deelnemers per post toegestuurd naar het in het adresformulier opgegeven adres.

2. De Organisator van het Project besteedt er veel zorg aan dat de de Deelnemer van het onderzoek zijn voucher zo snel mogelijk toegestuurd krijgt. De vouchers van „Wij onderzoeken de wereld” – OneTree worden echter door van hem onafhankelijke postbedrijven geleverd. De leveringstijd is derhalve afhankelijk van de procedures van het postbedrijf. De maximale leveringstijd van de voucher zal niet langer zijn dan 30 dagen, gerekend van de dag waarop de Deelnemer van het onderzoek het adresformulier correct heeft ingevuld.

3. De Organisator verplicht zich de Vouchers aan de Deelnemers toe te wijzen op voorwaarde dat zij de gehele enquête invullen. Het toewijzen van de Voucher houdt in dat de Voucher door een bevoegde persoon in ontvangst genomen kan worden op voorwaarden dat de leveringskosten betaald zijn.

4. De leveringskosten van de Voucher voor gratis accommodatie is afhankelijk van de betalingswijze. Dit bedrag omvat de uitgave- en leveringskosten en is het enige en uiteindelijke bedrag dat door de Deelnemer van het onderzoek betaald moet worden. De Deelnemer kiest zelf voor welke betalingswijze hij de voorkeur heeft.

5. De Organisator behoudt zich het recht voor de leveringskosten in de toekomst te veranderen.

Par.5. Terugvordering en andere rechten van de Deelnemers van het Onderzoek

1. Indien de Voucher die in de zending gestuurd werd door de Organisator, ontbreekt, of indien de Voucher beschadigd is of fouten bevat, wordt de Deelnemer verzocht om de ontvangen zending naar het correspondentieadres van de Organisator terug te sturen. De kosten van de retourzending naar de Organisator worden terugbetaald.

2. Heeft de Deelnemer van het Project bezwaren m.b.t. de ontvangen voucher, dan kan deze een klacht in schriftelijke vorm in dienen die verstuurd dient te worden naar het correspondentieadres van de Organisator of naar het e-mailadres aangegeven op de site van „Wij onderzoeken de wereld” – OneTree“. De klacht mag ook ingediend worden d.m.v. het contactformulier op de internetsite.

3. Een klacht, ingediend door de Deelnemer, wordt binnen 7 dagen, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de zending met foutief/beschadigd Certificaat of het bezwaarschrift, in behandeling genomen door de Organisator van het Project.

4. Indien de reclamatie erkend wordt, dient de Organisator aan de Deelnemer een nieuwe, geldige Voucher te versturen of, als dit niet mogelijk is, de tegenwaarde van de betaalde kosten van de Voucher aan de Deelnemer terug te betalen.

5. De deelnemer, die op de internetsite van „Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree” het formulier invult, heeft het recht om binnen de termijn van veertien dagen vanaf de ontvangstdatum van de voucher van de gratis accommodatie af te zien door een schriftelijke verklaring hierover naar het correspondentieadres van de Organisator van het projekt te versturen. Om binnen deze termijn van veertien dagen te blijven, volstaat het de schriftelijke verklaring vóór de vervaldatum in te dienen.

6. Wil de Deelnemer afzien van de Voucher voor gratis accommodatie nadat hij deze al heeft ontvangen of nadat de Voucher door de Organisator al aan de Deelnemer is verstuurd, is de Deelnemer verplicht de zending binnen de periode van 14 dagen vanaf het moment van de ontvangst van de zending met de Voucher op eigen kosten naar het correspondentieadres van de Organisator terug te sturen. De kosten van retourzending worden niet terugbetaald.

7. Wil de Deelnemer van het Project van de Voucher voor gratis accommodatie afzien conform voorwaarden, genoemd in dit artikel en hij heeft de gehele of gedeeltelijke kosten van de Voucher betaald, dan krijgt hij deze kosten terugbetaald, zodra de Organisator de terugzending met de Voucher heeft ontvangen. De Organisator heeft het recht om de wijze van terugbetaling van de kosten aan de Deelnemer te kiezen.

Par.6. Organisator van het project “Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree en zijn aansprakelijkheid

1. De organisator van het Programma is TLG Travel Group LLC, gezeteld te 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, Verenigde Staten.

2. Alle correspondentie aan “Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree en Organisator van het Project dient te worden gericht aan TLG Travel Group LLC, skr. poczt. Nr 2868, 50-458 Wroclaw 52.

3. De organisator van het programma is geen toeristische organisatie en houdt zich niet bezig met toeristische bemiddeling, conform de geldende wetgeving.

4. De Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor het inwisselen van de Voucher door de Deelnemer in een hotel of een ander toeristisch object.

5. De Organisator bemiddelt op geen enkele wijze bij het reserveren van het verblijf met de Voucher in een door de Deelnemer uitgekozen hotel of een ander toeristisch object.

6. De organisator van het Projekt behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden te veranderen. De actuele versie van de Algemene Voorwaarden kan geraadpleegd worden op de internetsite van “Wij onderzoeken de Wereld” – One Tree.