Forretningsbetingelser for udstedelse af Eurorest Vouchere

TLG Travel Group LLC med hovedsæde på 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, et selskab som fungerer i overensstemmelse med amerikansk selskabsret, og er registreret i registeret over selskaber med begrænset ansvar i staten Delawere, USA (herefter Leverandøren”) fastsætter nærværende forretningsbetingelser, som fastslår parternes rettigheder og pligter med hensyn til gennemførelsen af salgsaftalen for Eurorest Vouchere.

Information om distribution af Eurorest Voucherne kan gøres alment tilgængeligt på forskellige servicesider, som er tematisk knyttet til emnerne rejse og turisme, mens grundlaget for besiddelsen af Eurorest Voucherne sker via Internetsiden https://eurorest.net/. Leveringen af Voucheren sker efter forudgående accept og bekræftelse af at have forstået betingelserne i nærværende forretningsbetingelser. Parterne accepterer, at alle bestemmelserne i forretningsbetingelserne er det bindende grundlag for gennemførelse af de bestilte ydelser.

Definitioner:

Leverandøren - TLG Travel Group LLC med hovedsæde på 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, er den virksomhed, som udsteder og leverer Eurorest Vouchere. Leverandørens opgave er at sikre Modtageren Vouchere, på hvis grundlag denne modtager de i nærværende forretningsbetingelser forudsete rabatter ved ophold på de pågældende Objekter.

Modtageren - en fysisk person, som er fyldt 18 år og ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål, og også juridiske personer og andre organisationer med ret til at påtage sig bindende forpligtelser, som er interesseret i at modtage Eurorest Vouchere.

Objektet – et hotel eller en anden feriearrangør, som sikrer muligheden for at gøre brug at overnatninger indenfor rammerne af Eurorest rabatsystemet, på de betingelser som fremgår af nærværende forretningsbetingelser samt Objektets betingelser for levering af hotelydelser.

Serviceyderen - Universo sp. z o.o. med hovedsæde i Wrocław, adresse: ul. Olszewskiego 8A/ 2, 51-643 Wrocław, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, som til Leverandøren leverer ydelser i form af levering af Vouchere til Modtagerne samt kundeservice.

§1 Eurorest Vouchere til hotelophold
 1. Eurorests Vouchere til Hotelophold er et personligt dokument, som berettiger maksimalt to personer til at gøre brug af gratis overnatninger på de Objekter, som er optaget i Hotelkataloget, med forbehold for erlæggelse af de obligatoriske satser for forplejning for den periode, opholdet faktisk tager.
 2. Modtagelse af en Eurorest Voucher til Hotelophold kan ske efter at have erlagt det i forbindelse med udstedelsen og leveringen fastsatte gebyr.
 3. Det maksimale antal gratis overnatninger Eurorests Vouchere til Hotelophold berettiger til er angivet på Voucherblanketten i feltet ”Antal overnatninger”.
 4. Eurorests Vouchere til Hotelophold kan anvendes i forening, og således forlænge opholdet.
 5. Gyldighedsdatoen for Vouchere til Hotelophold fra Eurorest, som påføres når man modtager disse, er angivet med den dato, som er skrevet på Voucheren i feltet ”Gyldighedsdato”. Opholdet i Objektet bør afsluttes senest på Hotel-Voucherens sidste gyldighedsdag.
 6. Modtageren kan kun gøre brug af Vouchere til Hotelophold en gang på et selvstændigt udvalgt hotelobjekt. Objektet er forpligtet til at inddrage Voucheren til Hotelophold i det øjeblik, Modtageren ankommer.
 7. Eurorest Vouchere til Hotelophold er udstyret med en sikkerhedskode, og indeholder computerudfyldte felter med: Voucher nr., gyldighedsdato, antal overnatninger. Modtageren udfylder selvstændigt felterne: Fornavn, efternavn og bopæl - med kuglepen og blokbogstaver. Køberen er også forpligtet til at underskrive Voucheren i feltet ”Underskrift fra Voucherens indehaver”.
 8. Vouchere til Hotelophold kan leveres til modtageren ved hjælp af traditionel post eller genereres elektronisk i form af en PDF-fil, som leveres til modtageren pr. elektronisk post, umiddelbart efter erlæggelse af gebyr for levering og udstedelse. Indholdet af den elektroniske Voucher og omfanget af dens anvendelse er det samme som ved Voucher i papirformat.
 9. Efter overskridelse af gyldighedsdatoen er Eurorest Vouchere til Hotelophold ugyldige. Det samme gælder hvis Voucheren er beskadiget på en sådan måde, at det ikke er muligt at konstatere dens gyldighed, af Modtageren er blevet udfyld på en måde, som ikke er i overensstemmelse med stk. 6, eller hvis Modtageren ikke har underskrevet den i feltet ”Underskrift fra Voucherens indehaver”.
 10. Såfremt Eurorest Voucheren til Hotelophold mistes eller ødelægges af Modtageren, udstedes ikke et duplikat. Der gives ikke Modtageren ret til refusion af pengeværdien eller nogen andre former for ydelser, såfremt Voucheren til Hotelophold ikke benyttes.
§2 Hotelkataloget

Hotelkataloget, som indeholder en liste over alle de Objekter, er forpligtet til at servicere Modtageren, og kan findes på internetadressen https://www.eurorest.net/ samt indeholder blandt andet følgende information om hvert hotelobjekt:

 1. de perioder, hvor Objektet accepterer Modtagerne;
 2. det daglige antal måltider og deres type, som Objektet serverer for Modtageren;
 3. størrelsen af de obligatoriske satser for fortæring som er gældende for Modtageren under opholdet på Objektet. Satser for fortæring er dagstariffer gældende for 1 person, og indbefatter de af Objektet erklærede måltider sammen med standard hotelservice. Modtageren har pligt til at erlægge de obligatoriske satser for fortæring på det Objekt, hvor denne gør brug af Voucheren.
§3 Hotelobjekternes rettigheder og pligter
 1. På basis af selvstændige aftaler indgået med Leverandøren, er Objekterne forpligtet til at modtage Modtagerne på de betingelser, som fremgår af nedenstående forretningsbetingelser samt Voucheren.
 2. Objekterne sikrer Modtagerne minimum 2 daglige måltider gennem hele opholdsperioden.
 3. I tilfælde af at der ikke er ledige pladser på de af Modtageren foreslåede datoer, i den af Objektet angivne periode for modtagelse af Modtagerne, har Objektet ret til at afvise at modtage reservation.
 4. Objekterne kan afvise at servicere Modtageren eller ophæve aftalen om levering af hotelydelser med omgående virkning, såfremt Modtageren ikke overholder de i disse forretningsbetingelser gældende principper, eller overtræder de regler, som gælder på Objektet.
§4 Modtagerens rettigheder og pligter
 1. Inden Modtageren ankommer til Objektet, er denne forpligtet til selvstændigt at tage direkte kontakt med det pågældende objekt, foretage reservation og bekræfte de aktuelle gebyrer, som er gældende for Modtageren på Objektet.
 2. Modtageren er forpligtet til selvstændigt at vælge tidspunkt og fastsætte længden af opholdet på objektet, og også til at videregive disse oplysninger til personalet på Objektet i forbindelse med reservationen.
 3. Betingelsen for at Objektet servicerer Modtageren er dennes betaling af de for Objektet obligatoriske satser for fortæring for hele Modtagerens opholdsperiode for hver enkelt person, som opholder sig på objektet indenfor rammerne af brugen af Eurorest Voucheren. Gebyrerne skal forudbetales i en størrelse som svarer til antallet af planlagte overnatninger for hver voksen. Satserne omtales i Objektets tilbud i Hotelkataloget.
 4. Modtageren er forpligtet til selv og for egen regning at organisere transport til Objektet og retur.
 5. Modtagere, som gør brug af yderligere betalbare ydelser, som tilbydes af Objektet, så som: sportsområder, telefon, ekstra seng, parkering og lign., er forpligtet til at betale for dette i overensstemmelse med den for Objektet gældende prisliste, indenfor de frister som fremgår af Objektets forretningsbetingelser, eller som er aftalt individuelt med objektet.
 6. Under brugen af de af Leverandøren tilbudte ydelser bør Modtageren gøre brug af sine rettigheder i overensstemmelse med almindeligt gældende lov, principperne for god adfærd og virke i overensstemmelse med hæderlig markedspraksis, særligt ikke at levere Leverandøren eller tredjemand indhold af ulovlig karakter indenfor rammerne af anvendelse af Voucheren.
§5 Betingelserne for leveringen af Voucheren
 1. Voucheren fremsendes tilkorrespondanceadresse eller til en e-mailadresse, som er angivet i bestillingsformularen. Leverandøren informerer uden unødigt ophold Modtageren om forkert udfyldt bestillingsformular, som gør det umuligt at levere en forsendelse eller som kan forsinke denne.
 2. Afhængigt af gældende bestemmelser i det land, på hvis område leveringen gennemføres, muliggør Leverandøren at Modtageren kan foretage betaling for udstedelse og levering af Voucheren ved bankoverførsel, betalingskort eller ved hjælp af udbydere, som tilbyder betalingsydelser.
 3. Ved valg af betalingsmuligheden ”betaling online” skal der til den tid der er nødvendig til modtagelsen af Voucheren indregnes den tid, som er nødvendig for betalingsservicen til at verificere transaktionen.
§6 Reklamationsprocedure
 1. Serviceyderen er den virksomhed, som er ansvarlig for på vegne af Leverandøren at gennemføre de forpligtelser, som er forbundet med reklamation eller returnering, og også for procedurer i forbindelse med tilbagetræden fra aftalen, som omtalt i forretningsbetingelsernes §8.
 2. I tilfælde af at der fra Modtagerens side konstateres fejl ved Voucheren, fx manglende rettigheder som følge af ophold på Objektet som fremgår af Voucheren, eller andre uregelmæssigheder, bedes Modtageren kontakte Serviceyderen gennem kontaktformularen på internetsiden www.eurorest.net. Afdelingen for kundeservice betjener kunderne på engelsk eller polsk.
 3. Fristen for behandling af reklamationer hos Serviceyderen, som virker på vegne af Leverandøren, er 14 dage.
 4. I tilfælde af at reklamationen anerkendes vil Leverandøren via Serviceyderen - i overensstemmelse med Modtagerens ønske - sørge for at Voucheren bliver udskiftet eller der vil blive foretaget refusion eller udstedelsesprisen for Voucheren bliver nedsat.
 5. Modtageren har mulighed for at gøre brug af udenretlige metoder til konfliktløsning, og information herom er blandt andet tilgængelig på adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr. Indgivelse af strid til udenretlig konfliktløsning er afhængigt af Leverandørens samtykke.
§7 Tilbagetræden fra aftalen
 1. Modtagere som er forbrugere, og som har indgået aftale på basis af nærværende forretningsbetingelser, har ret til at træde tilbage fra aftalen uden angivelse af grund, ved afgivelse af en relevant erklæring på skrift eller i dokumentformat. Retten til tilbagetræden er tidsbegrænset, og er gældende i 14 dage for dagen for afleveringen af Voucheren til Modtageren.
 2. I tilfælde af at der gøres brug af retten til tilbagetræden fra aftalen skal den returnerede Voucher tilbagesendes for egen regning til Serviceyderens hovedsæde. Forsendelser som af Modtageren fremsendes pr. efterkrav vil ikke blive modtaget.
 3. Til returforsendelsen vedlægges en skriftlig erklæring om tilbagetræden fra aftalen samt et bankkontonummer, til hvilket Leverandøren returnerer omkostningerne ved udstedelse af Voucheren.
 4. I tilfælde af tilbagetræden fra salgsaftalen refunderer Leverandøren de oppebårne omkostninger ved udstedelse og levering af Voucheren, herunder forsendelsesomkostninger (med undtagelse af yderligere omkostninger som følge af at Modtageren har valgt en anden leveringsmetode end den billigste almindelige leveringsmetode, som tilbydes af Leverandøren), uden unødigt ophold, og i alle tilfælde ikke senere end 14 dage efter den dag, hvor Leverandøren bliver informeret om beslutningen om at gøre brug af retten til at træde tilbage fra aftalen. Leverandøren foretager refusion af de oppebårne omkostninger ved hjælp af samme betalingsmåde, som blev brugt af Modtageren i forbindelse med erlæggelse af udstedelses- og leveringsomkostninger, med mindre Modtageren samtykker i en anden løsning.
 5. I tilfælde af tilbagetræden fra aftalen kan Modtageren gøre brug af nedennævnte mønster for erklæring om tilbagetræden, idet erklæringen fremsendes til Serviceyderens adresse:

……………………………………………….
Modtagerens for- og efternavn
………………………………………………...
bopæl


TLG Travel Group LLC med hovedsæde i 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
arrangørens adresse:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wroclaw


Erklæring
om tilbagetræden fra aftale indgået udenfor virksomhedens forretningsstedJeg erklærer, at jeg ophæver aftale …………........................................ nr. ............................................ indgået den ...............................................
Retur venligst beløbet med en størrelse på .................. (beløbet med bogstaver ...............................................................) med postanvisning/bankoverførsel til adressen.......................................................................................... …..
eller til konto nr. ........................................................................................................................... Samtidigt skal jeg bede om afhentning af Eurorest Voucheren på et forud aftalt tidspunkt eller om at angive, hvortil den skal sendes.

§8 Beskyttelse af persondata
 1. Administrator af de af Modtageren angivne persondata er Leverandøren.
 2. Personoplysninger anvendes med henblik på af opfylde den indgåede aftale, i den forbindelse kan de videregives til virksomheder, som er ansvarlige for leveringen af de indkøbte Vouchere til Modtageren. Afhængigt af de af Modtageren afgivne samtykker, kan persondata også benyttes til marketingformål.
 3. Lovgrundlaget for brugen af persondata er aftalen eller det af Modtageren afgivne samtykke samt gældende lovbestemmelser. Der gøres opmærksom på, at persondata kan videregives til modtagere af data på basis af aktuelt gældende lovbestemmelser, eller når det er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne i nærværende aftale (modtagerne er virksomheder, som behandler persondata på vegne af Leverandøren på baggrund af aftale om behandling af persondata). Der gøres opmærksom på, at persondata som overdrages under den indgåede transaktion vil blive anvendt i hele perioden på basis af gældende lovbestemmelser. Der gøres opmærksom på, at der er adgang til at se egne persondata, korrigere disse, fjerne disse eller begrænse anvendelsen. Der gøres opmærksom på retten til at modsætte sig anvendelse af persondata, samt om retten til at overføre disse. Der gøres opmærksom på retten til at modsætte sig anvendelse af persondata til marketingformål med hensyn til egne produkter og ydelser, til enhver tid og uden indflydelse på lovmedholdeligheden af brug, som er udført på basis af samtykke, inden dette blev trukket tilbage. Der gøres opmærksom på retten til at indgive klage med hensyn til brug og opbevaring af persondata til den overvågende myndighed. Der gøres opmærksom på, at angivelse af persondata er en betingelse for indgåelse af aftale, og er nødvendigt for gennemførelse af ovennævnte mål, som er en følge af de i aftalen indeholdte bestemmelser. Manglende afgivelse af persondata vil medføre manglende mulighed for at gennemføre aftalen og de i denne indeholdte bestemmelser.