Pravidla vystavování Voucherů Eurorest

TLG Travel Group LLC se sídlem v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, společnost působící podle amerického obchodního práva zapsaná do rejstříku společností s ručením omezeným státu Delaware, USA (dále „Prodávající”) ustanovuje tato pravidla, která představují práva a povinnosti stran v oblasti distribuce Voucherů Eurorest.

Informace o distribuci Voucherů Eurorest může být rozšiřována prostřednictvím různých servisů tematicky souvisejících s cestováním a turistikou, avšak nabytí Voucheru Eurorest však probíhá prostřednictvím internetových stránek https://www.eurorest.net/. Dodání Voucheru předchází přijetí a potvrzení souhlasu s podmínkami těchto pravidel. Strany souhlasí se všemi ustanoveními pravidel jako závazný základ realizace objednaných služeb

Definice:

Dodavatel- TLG Travel Group LLC se sídlem v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA, subjekt vystavující a dodávající Voucher Eurorest. Úkolem dodavatele je zajištění Voucheru Odběrateli, na základě kterého obdrží slevy na pobyt v Objektech uvedené v těchto pravidlech.

Odběratel – fyzická osoba starší 18 let, právně způsobilá a také právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou a jejíž vlastní nařízení umožňují způsobilost k právním úkonům, a která má zájem na získání Voucheru Eurorest.

Objekt – hotel nebo jiný organizátor turistiky, který zajišťuje možnost využití noclehů v rámci slevového systému Eurorest, podle podmínek vyplývajících z těchto pravidel a pravidel poskytování hotelových služeb Objektem.

Organizátor - Universo sp. z o.o. se sídlem: ul. Olszewskiego 8A/2, 51-643 Wrocław, Polsko, KRS 0000326782, REGON 020907807, NIP 8971749495, poskytující Dodavateli služby doručení Voucherů Odběrateli a služby zákaznického servisu.

§1 Hotelový Voucher Eurorest
 1. Hotelový Voucher Eurorest je nominálním dokumentem, opravňujícím maximálně dvě osoby k využití noclehů zdarma se stravou v Objektech nacházejících se Katalogu hotelů.
 2. Získání hotelového Voucheru Eurorest je možné po úhradě poplatků souvisejících s jeho vystavením a doručením.
 3. Maximální počet noclehů zdarma, ke kterým opravňuje hotelový Voucher Eurorest, je uveden na blanketu Voucheru v políčku "Počet noclehů".
 4. Hotelové Vouchery Eurorest je možno spojovat a dosáhnout tak delšího pobytu.
 5. Hotelový Voucher Eurorest je platný 6 měsíců od momentu vystavení, pokud datum uvedené na Voucheru v políčku „Datum platnosti” neuvádí pozdější termín. Pobyt v Objektu by měl být zakončen nejpozději poslední den data platnosti hotelového Voucheru.
 6. Odběratel může využít hotelový Voucher pouze jednou a pouze v jednom samostatně zvoleném Objektu. Objekt je povinen zadržet hotelový Voucher v momentu příjezdu Odběratele.
 7. Hotelový Voucher Eurorest je opatřen metalickým ornamentem představujícím zabezpečení a obsahuje počítačově vyplněná políčka: č. Voucheru, datum platnosti, počet noclehů. Odběratel vyplňuje samostatně perem a tiskacími písmeny políčka: jméno a příjmení, adresa bydliště. Je rovněž povinen podepsat Voucher v políčku „Podpis majitele Voucheru”.
 8. Hotelový Voucher může být Odběrateli dodán poštou nebo může být vygenerován elektronicky a jako soubor ve formátu pdf dodán Odběrateli elektronickou poštou ihned po úhradě poplatků za vystavení. Obsah elektronického Voucheru a rozsah jeho využití jsou identické s Voucherem v papírové podobě.
 9. Hotelový Voucher Eurorest je neplatný, pokud uplynulo datum jeho platnosti, byl poškozen způsobem znemožňujícím potvrzení jeho platnosti, byl Odběratelem vyplněn způsobem, který je v rozporu s pravidly uvedenými v bodě 6 nebo jej Odběratel nepodepsal v políčku „Podpis majitele Voucheru”.
 10. Hotelový Voucher Eurorest je neplatný, pokud uplynulo datum jeho platnosti, byl poškozen způsobem znemožňujícím potvrzení jeho platnosti, byl Odběratelem vyplněn způsobem, který je v rozporu s pravidly uvedenými v bodě 6 nebo jej Odběratel nepodepsal v políčku „Podpis majitele Voucheru”.
§2 Katalog hotelů

Katalog hotelů obsahující seznam všech Objektů, které jsou povinny poskytovat služby Odběratelům, se nachází na internetových stránkách https://www.eurorest.net/ a obsahuje mj. následující informace o každém Objektu:

 1. termíny, ve kterých Objekt přijímá Odběratele;
 2. denní počet a druh jídel Objektem podávaných Odběrateli;
 3. výši závazných stravovacích sazeb platných pro Odběratele v Objektu. Stravovací sazby jsou denními sazbami pro jednu dospělou osobu a představují Objektem uvedená jídla spolu se standardní hotelovou obsluhou. Odběratel má povinnost uhradit závazné stravovací sazby v objektu, ve kterém bude využívat Voucher.
§3 Práva a povinnosti Objektů
 1. Na základě samostatných smluv uzavřených s Dodavatelem jsou Objekty povinny přijímat Odběratele podle podmínek vyplývajících z těchto pravidel a Voucheru.
 2. Objekty zajišťují Odběratelům minimálně 2 jídla denně po celou dobu pobytu.
 3. V případě chybějících volných míst v termínu navrhovaném Odběratelem, rovněž v termínech přijímání Odběratelů uvedených Objektem, mají Objekty právo odmítnout přijetí rezervace.
 4. Objekty mohou odmítnout poskytovat služby Odběrateli nebo je vypovědět s okamžitou platností, pokud Odběratel nesplnil ustanovení uvedená v těchto pravidlech nebo porušil pravidla platná v Objektu.
§4 Práva a povinnosti Odběratele
 1. Odběratel je před příjezdem do Objektu povinen bezprostředně a samostatně kontaktovat vybraný Objekt, provést rezervaci a potvrdit aktuální sazby platné pro Odběratele v Objektu.
 2. Odběratel je povinen k samostatnému výběru termínu a stanovení délky pobytu v Objektu a také k předání těchto informací personálu Objektu v momentu provádění rezervace.
 3. Podmínkou poskytování služeb Odběrateli Objektem je úhrada sazeb platných v Objektu pro dané období pobytu Odběratelem. Sazby je třeba uhradit předem, v množství rovnajícímu se počtu plánovaných noclehů každé dospělé osoby. Sazby jsou uvedené v nabídce Objektu v Katalogu hotelů.
 4. Odběratel je povinen zajistit si na vlastní náklady dopravu do Objektu a zpět.
 5. Odběratel využívající dodatečných placených služeb nabízených Objektem jako jsou: sportovní objekty, telefon, přistýlka, parkoviště apod., je povinen tyto hradit v souladu s ceníkem platným v Objektu, v termínech shodných s pravidly Objektu nebo individuálně dohodnutých s Objektem.
 6. Využitím služeb nabízených Prodávajícím je Odběratel povinen realizovat svoje nároky v souladu s obecně platnými právními předpisy, zásadami dobrých mravů a postupovat podle poctivé obchodní praxe, zvláště nedodávat Prodávajícímu nebo třetím osobám (v rámci využívání Voucherů) obsah s nelegálním charakterem.
§5 Podmínky doručení Voucheru
 1. Voucher je odesílán na korespondenční adresu nebo na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Dodavatel neprodleně informuje Odběratele o nesprávně vyplněném objednávkovém formuláři, který znemožňuje odeslání nebo je může zpozdit.
 2. V závislosti na ustanoveních platných v zemi, ve které probíhá transakce umožňuje Dodavatel Odběrateli platbu převodem, platební kartou nebo prostřednictvím platebních servisů.
 3. Při výběru možnosti platby online může být k termínu potřebnému k obdržení Voucheru připočítána doba nutná pro platební servis k verifikaci transakce.
§6 Projednávání reklamací
 1. Organizátor je subjektem odpovědným jménem Dodavatele za realizaci závazků souvisejících s projednáváním reklamací a vratek stejně tak za projednávání odstoupení od smlouvy, o kterém hovoří §8 pravidel.
 2. V případě, že Odběratel zjistí, že je Voucher vadný, např. že chybí oprávnění k pobytu v objektu za podmínek vyplývajících z Voucheru nebo jiných závad, je Odběratel povinen kontaktovat Organizátora na e-mailové adrese: [email protected] nebo na tel. čísle: +48 071 325 09 22. Zákaznické oddělení poskytuje služby v anglickém a polském jazyce.
 3. Termín vyřízení reklamace Organizátorem, který zastupuje Dodavatele, je 14 dnů.
 4. V případě uznání reklamace Dodavatel, prostřednictvím Organizátora a v souladu s přáním Odběratele vymění Voucher nebo provede vrácení nebo snížení ceny za vystavení Voucheru.
 5. Odběratel má možnost mimosoudního vyřízení sporů, informace na toto téma jsou k dispozici mimo jiné na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Řešení sporu mimosoudní cestou vyžaduje souhlas Dodavatele.
§7 Odstoupení od smlouvy
 1. Odběratel jako spotřebitel, který uzavřel smlouvu na základě těchto pravidel, má právo odstoupit od smlouvy bez podání důvodu podáním příslušného písemného prohlášení nebo v listinné podobě. Právo odstoupit od smlouvy je časově omezené a je přiznáno na 14 dnů od data doručení Voucheru Odběrateli.
 2. V případě využití práva odstoupit od smlouvy je potřeba vracený Voucher odeslat na vlastní náklady na adresu sídla Organizátora. Zásilky odeslané Odběratelem na dobírku nebudou přijaty.
 3. Ke zpáteční zásilce je potřeba připojit písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy a číslo bankovního účtu, na který má Dodavatel vrátit náklady za vystavení Voucheru.
 4. V případě odstoupení od prodejní smlouvy vrací Dodavatel Odběrateli náklady vzniklé v souvislosti s vystavením a doručením Voucheru, včetně nákladů za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze zvoleného způsobu doručení Odběratelem, který je jiný, než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený Dodavatelem), bez prodlení a v každém případě v termínu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Dodavatel informován o rozhodnutí využít právo odstoupit od smlouvy. Vrácení platby Dodavatel provede užitím těch samých způsobů platby, jaké byly užity kupujícím při platbě prodejní ceny, pokud Odběratel nevyjádří souhlas s jiným řešením.
 5. V případě odstoupení od smlouvy může Odběratel využít vzor prohlášení o odstoupení níže:

……………………………………………….
jméno a příjmení Adresáta
………………………………………………...
adresa bydliště


TLG Travel Group LLC se sídlem v 19801 Wilmington,
DE, 108 West 13th Street, USA
adresa organizátora:
Universo sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 8A/2
51-643 Wrocław, Polsko


Prohlášení
o vypovězení smlouvy uzavřené mimo sídlo společnostiProhlašuji, že vypovídám smlouvu …………........................................ č. ............................................ uzavřené dne ...............................................
Prosím o vrácení částky .................. (slovy ...............................................................) poštovním převodem/převodem na adresu.......................................................................................... …..
nebo na účet číslo ........................................................................................................................... Zároveň prosím o odběr Voucheru Eurorest po dřívějším dohodnutí termínu nebo o uvedení místa jeho určení.

§8 Ochrona danych osobowych
 1. Správcem osobních údajů předávaných Odběratelem je Dodavatel.
 2. Osobní údaje jsou využívány z důvodu plnění prodejních smluv a v souvislosti s tím mohou být předávány subjektům odpovědným za dodání zakoupených Voucherů Odběrateli. V závislosti na Odběratelem dodatečně uděleném souhlasu mohou být osobní údaje využíváni i k marketingovým účelům.
 3. Právním základem zpracovávání osobních údajů je smlouva nebo Odběratelem udělený souhlas a platné právní předpisy. Oznamuje se, že osobní údaje mohou být zpřístupněny adresátům údajů podle platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytně nutné pro realizaci ustanovení této smlouvy (adresáty jsou subjekty zpracovávající jménem Dodavatele podle zplnomocnění zpracovávání osobních údajů). Oznamuje se, že osobní údaje uvedené během prodejní transakce budou zpracovávány po dobu stanovenou v platných právních předpisech. Oznamuje se právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich změny, odstranění nebo omezení zpracovávání. Oznamuje se právo vyjádřit nesouhlas se zpracováváním a právo přemístění osobních údajů. Oznamuje se právo vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely vzhledem k vlastním výrobkům a službám kdykoliv bez vlivu právo se zpracováváním, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Oznamuje se právo podat stížnost ohledně zpracovávání osobních údajů dozorčímu orgánu. Oznamuje se, že uvedení osobních údajů je podmínkou uzavření smlouvy a je nutné pro realizaci výše uvedených cílů vyplývajících z realizace ustanovení uzavřených ve smlouvě. Neuvedení osobních údajů znemožní uzavření smlouvy a realizaci jejích ustanovení.