Pravidla One Tree – „Objevujeme svět”
Par.1. Podmínka účasti na projektu „Objevujeme svět”

1. Cílem výzkumu probíhajícího v rámci projektu „Objevujeme svět” vedeného OneTree je shromáždění znalostí na téma trendů v turistice a chování turistů, které přispějí ke zlepšení obsluhy a podmínek v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních.

2. Podmínkou přidělení voucheru za účast na projektu „Objevujeme svět” - One Tree je: a) souhlas s těmito pravidly, b) účast na výzkumu dostupném na internetových stránkách OneTree, c) udělení odpovědí na všechny otázky obsažené v anketě, d) uvedení správné doručovací adresy pro zaslání voucheru na ubytování zdarma.

3. Projektu „Objevujeme svět” - OneTree se mohou zúčastnit pouze dospělé osoby.

4. Účastník může rezignovat na přidělený Voucher. V tomto případě bude tento přidělen jinému účastníkovi. Rezignace na přidělený Voucher je konečné a nevratné.

5.Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány z důvodu realizace objednávky, z marketingových důvodů a z právně opodstatněných důvodů organizátora, tj. direct marketingu výrobků a služeb. Účastník má právo náhledu do jeho osobních údajů a právo na jejich změnu i právo požádat o zastavení jejich zpracovávání z marketingových důvodů. Účastník v rámci samostatné operace může vyjádřit souhlas se zpracováváním osobních údajů organizátorem z důvodů uvedených v bodě 1 v souladu s platnými právními předpisy.
Účastník může také vyjádřit souhlas se zasíláním na jím uvedenou emailovou adresu obsahů s informativním charakterem a s charakterem obchodního sdělení zasílaných organizátorem nebo jeho smluvními partnery.

Par.2. Podmínky distribuce Voucherů na ubytování zdarma

1. Rezervace voucheru proběhne automaticky po vyjádření souhlasu s účastí na výzkumu na stránkách „Objevujeme svět” - OneTree. Rezervace znamená, že během vyplňování ankety nebude voucher s unikátním číslem přidělen jiné osobě. Znamená to jistotu získání voucheru na ubytování zdarma po splnění podmínek uvedených v paragrafu 1. a dalších podmínek uvedených v těchto Pravidlech.

2. Po správném vyplnění adresového formuláře na internetových stránkách „Objevujeme svět” – OneTree bude ihned, nejpozději během 5 dnů od data jeho vyplnění, připraven individuální voucher na ubytování zdarma a bude odeslán na adresu účastníka projektu.

3. Účastník nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v adresovém formuláři. V případě uvedení údajů jiné osoby je účastník povinen nahradit organizátorovi projektu náklady, které tento nesl v souvislosti s vygenerováním voucheru a jeho odesláním jiné osobě, a v souvislosti se stížnostmi, které tato osoba vznesla proti organizátorovi.

4. „Objevujeme svět” - OneTree si vyhrazuje právo volného výběru dodavatele voucherů na ubytování zdarma – dokumentů opravňujících jejich majitele k noclehům zdarma ve vybrané skupině hotelů a jiných ubytovacích zařízeních. V současné chvíli v rámci výzkumu „Objevujeme svět” - OneTree jsou vouchery na ubytování zdarma hotelové Vouchery Eurorest.

Par.3. Pravidla vyplňování a realizace hotelových Voucherů Eurorest v hotelech

Hotelový Voucher Eurorest

1. Hotelový Voucher Eurorest je nominálním dokumentem, opravňujícím maximálně dvě osoby k využití noclehů zdarma nebo zlevněného pobytu se stravou v objektech nacházejících se v Katalogu hotelů.

2. Maximální počet noclehů zdarma nebo dnů se zlevněným pobytem se stravou, ke kterým opravňuje hotelový Voucher Eurorest, je uveden na tiskopisu Voucheru v políčku "Počet noclehů".

3. Hotelové Vouchery Eurorest je možno spojovat a tím dosáhnout delšího pobytu.

4. Hotelový Voucher Eurorest je platný od momentu vystavení do data uvedeného na Voucheru v políčku „Datum platnosti”, které nemůže být prodlouženo. Pobyt v objektu by mě skončit nejpozději poslední den data platnosti hotelového Voucheru.

5. Majitel hotelového Voucheru Eurorest, dále zvaný Účastník, může hotelový Voucher využít pouze jednou a v jednom ze samostatně vybraném objektu. Objekt je povinen zajistit hotelový Voucher ihned po příjezdu Účastníka.

6. Hotelový Voucher Eurorest je opatřen bezpečnostním kovovým ornamentem a obsahuje strojově předem vyplněná políčka: Číslo Voucheru, Datum platnosti, Počet noclehů. Účastník samostatně vyplní perem a tiskacími písmeny políčka: Jméno a příjmení, Adresa bydliště. Je rovněž povinen podepsat Voucher v políčku „Podpis majitele Voucheru”.

7. Hotelový Voucher Eurorest je neplatný, pokud uplynulo datum jeho platnosti, byl poškozen způsobem znemožňujícím jeho verifikaci nebo byl Účastníkem vyplněn v rozporu s pravidly stanovenými v bodě 6 nebo jej Účastník nepodepsal v políčku „Podpis majitele Voucheru”.

8. V případě ztráty nebo poškození hotelového Voucheru Eurorest Účastníkem nejsou duplikáty vystavovány. Za nevyužitý hotelový Voucher Účastníkovi nenáleží vrácení peněžní ani žádné jiné protihodnoty.

Katalog hotelů

9. Katalog hotelů obsahující seznam všech objektů, které jsou povinny poskytovat servis Účastníkům, se nachází na internetové adrese https://www.eurorest.net a obsahuje mj. následující informace o každém objektu:

9.1. Termíny, ve kterých Objekt přijímá Účastníky;

9.2. Denní počet a druh jídel podávaných Účastníkům objektem;

9.3. Výše sazeb platných pro Účastníky v objektu:

9.3.1. Pro objekty nabízející bezplatné noclehy jsou to povinné stravovací sazby, které jsou denními stravovacími sazbami pro jednu dospělou osobu a zahrnují objektem stanovená jídla spolu se standardní hotelovou obsluhou;

9.3.2. Pro objekty nabízející zlevněný pobyt se stravou jsou to denní sazby, které jsou sazbami pro jednu dospělou osobu spolu se slevou, obsahující ubytování, stravu zaručenou objektem a standardní hotelovou obsluhu.

Práva a povinnosti objektů

10. Objekty se zavazují k přijímání Účastníků podle podmínek těchto Pravidel.

11. Objekty zajišťují Účastníkům minimálně 2 jídla denně po celou dobu trvání pobytu.

12. V případě chybějících volných míst v termínu navrhovaném Účastníkem a stejně tak v období určeném objektem pro přijímání Účastníků mají objekty právo odmítnout přijmout rezervaci.

13. Objekty mohou odmítnout poskytování služeb Účastníkovi nebo je vypovědět, pokud se Účastník nepřizpůsobil pravidlům stanoveným v těchto Pravidlech nebo porušil pravidla platná v objektu.

Práva a povinnosti Účastníka

14. Účastník je před příjezdem povinen bezprostředně a samostatně kontaktovat zvolený objekt, provést rezervaci a potvrdit výši aktuálních sazeb platných pro Účastníky v objektu.

15. Účastník se zavazuje k samostatnému výběru termínu a stanovení délky pobytu v objektu a stejně tak k poskytnutí těchto informací personálu objektu během provádění rezervace.

16. Podmínkou poskytování služeb Účastníkovi objektem je úhrada sazeb platných v objektu Účastníkem za celou dobu pobytu Účastníka. Sazby je třeba uhradit předem v množství rovném počtu plánovaných noclehů každé dospělé osoby. Sazby jsou uvedeny v nabídce objektu v Katalogu hotelů.

17. Účastník je povinen si samostatně a na vlastní náklady zajistit dopravu do a z objektu.

18. Účastník využívající dodatečné placené služby nabízené objektem jako jsou: sportovní objekty, telefon, přistýlky, parkoviště apod., je povinen tyto hradit v souladu s ceníkem platným v objektu, v termínech shodných s pravidly objektu nebo individuálně dohodnutých s objektem.

Par.4. Dodání a poplatky za voucher na noclehy zdarma

1. Voucher na ubytování zdarma je účastníku výzkumů doručován poštou na adresu uvedenou účastníkem v adresovém formuláři.

2. Organizátor projektu vynakládá veškeré úsilí, aby účastník výzkumů obdržel voucher v nejbližším možném termínu. S ohledem na to, že „Objevujeme svět” - OneTree doručuje vouchery účastníkům projektu prostřednictvím externích kurýrních společností, je doba doručení voucheru závislá na procesech těchto kurýrních společností. Nejzazší možný termín doručení by však neměl překročit 30 dnů od data správného vyplanění adresového formuláře účastníkem výzkumu.

3. Organizátor je povinen přidělit účastníkům výzkumů Vouchery pod podmínkou kompletního vyplnění výzkumné ankety. Přidělení Voucheru znamená, že je možný jejich odběr oprávněnou osobou pod podmínkou úhrady poplatku za doručení.

4. Výše poplatku za doručení voucheru na ubytování zdarma je závislý na způsobu úhrady poplatku. Poplatek v sobě zahrnuje náklady na doručení a je jedinou a konečnou částkou pokrývající vydání a doručení voucheru, která je vybírána od účastníka výzkumu. Účastník projektu si sám volí způsob úhrady poplatku.

5. Organizátor si do budoucna vyhrazuje právo na změnu výše poplatku.

Par.5. Reklamace a jiná práva účastníků výzkumů

1. Pokud zásilka odeslaná organizátorem neobsahuje Voucher nebo je Voucher doručený Účastníkovi poškozen nebo obsahuje chyby, je Účastník povinen odeslat zásilku na korespondenční adresu organizátora. Náklady za odeslání zásilky organizátorovi budou Účastníkovi vráceny.

2. V případě jiných námitek účastníka projektu týkajících se obdržení voucheru může tento poat písemnou reklamaci na korespondenční adresu organizátora nebo na emailovou adresu uvedenou na stránkách „Objevujeme svět” - OneTree nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách.

3. Reklamace účastníka projektu podléhá vyřízení v termínu sedmi dnů od data obdržení zásilky s reklamovaným voucherem organizátorem nebo dopisu obsahujícího reklamaci.

4. V případě uznání reklamace odešle organizátor Účastníkovi výzkumů nový plnohodnotný Voucher, pokud by tak nebylo možné, vrátí Účastníkovi jím uhrazený poplatek.

5. Účastník, který vyplnil adresový formulář na internetových stránkách „Objevujeme svět” - OneTree, se může v termínu čtrnácti dní od data obdržení voucheru na ubytování vzdát voucheru zasláním písemného prohlášení s tímto obsahem na korespondenční adresu organizátora projektu. Pro dodržení čtrnáctidenního termínu postačí předložení prohlášení před jeho uplynutím.

6. V případě rezignace na Voucher na ubytování zdarma po jeho odebrání Účastníkem nebo po jeho odeslání účastníkovi organizátorem je Účastník povinen odeslat na své náklady zásilku obsahující Voucher na korespondenční adresu organizátora v termínu čtrnácti dnů od data odběru zásilky s Voucherem. Náklady za odeslání zboží nebudou hrazeny.

7. Pokud Účastník, který rezignuje na Voucher na ubytování zdarma, podle podmínek stanovených v tomto paragrafu uhradil celou nebo část poplatku za Voucher, budu mu peníze organizátorem vráceny ihned po obdržení zásilky obsahující Účastníkem zaslaný Voucher. Výběr formy, jakou budou peníze Účastníkovy doručeny, závisí výhradně na organizátorovi projektu.

Par.6. Organizátor „Objevujeme svět” - OneTree a jeho povinnosti

1. Organizátorem je TLG Travel Group LLC se sídlem v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Veškerá korespondence na „Objevujeme svět” - OneTree a organizátora projektu a stejně tak reklamace mají mýt směrovány na adresu: TLG Travel Group LLC, P.O. box č. 2868, 50-458 Wrocław 52, Polsko.

3. Organizátor není organizátorem turistiky ani prostředníkem ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o turistických službách (konsolidované znění zveřejněno ve Sbírce zákonů z r. 2004 č. 223 pol. 2268)”.

4. Organizátor nenesu odpovědnost za realizaci Voucheru Účastníkem v hotelu či jiném středisku.

5. Organizátor není žádným způsobem prostředníkem při rezervaci pobytu majitele Voucheru v jím vybraném hotelu či jiném středisku.

6. Organizátor projektu má právo provádět změny těchto Pravidel. Aktuální Pravidla je vždy k dispozici na internetových stránkách „Objevujeme svět” - OneTree.