Pravidla One Tree – „Objevujeme svět”
Par.1. Podmínka účasti na projektu „Objevujeme svět”

1. Cílem výzkumu probíhajícího v rámci projektu „Objevujeme svět” vedeného OneTree je shromáždění znalostí na téma trendů v turistice a chování turistů, které přispějí ke zlepšení obsluhy a podmínek v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních.

2. Podmínkou přidělení voucheru za účast na projektu „Objevujeme svět” - One Tree je: a) souhlas s těmito pravidly, b) účast na výzkumu dostupném na internetových stránkách OneTree, c) udělení odpovědí na všechny otázky obsažené v anketě, d) uvedení správné doručovací adresy pro zaslání voucheru na ubytování zdarma.

3. Projektu „Objevujeme svět” - OneTree se mohou zúčastnit pouze dospělé osoby.

4. Účastník výzkumů může odmítnout přidělený voucher. V tomto případě bude voucher přidělen jinému účastníku. Odmítnutí přiděleného voucheru je nevratné, nelze jej později změnit.

5. Osobní údaje spotřebitelů jsou zpracovávány z důvodu realizace objednávek, z marketingových důvodů nebo z právně odůvodněného záměru správce databáze, tj. přímé propagace výrobků a služeb.Spotřebitel má právo náhledu do svých osobních údajů, k jejich úpravám i právo požádat o upuštění od dalšího zpracovávání pro marketingové účely.
Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem databáze z důvodů uvedených v bodě 1 shodně s platnými právními předpisy. Spotřebitel souhlasí se zasíláním, na emailovou adresu, kterou uvedl, zpráv s informativním charakterem a s charakterem obchodních sdělení správcem databáze nebo jeho smluvními stranami.

Par.2. Zásady distribuce voucherů na ubytování zdarma

1. Rezervace voucheru proběhne automaticky po vyjádření souhlasu s účastí na výzkumu na stránkách „Objevujeme svět” - OneTree. Rezervace znamená, že během vyplňování ankety nebude voucher s unikátním číslem přidělen jiné osobě. Znamená to jistotu získání voucheru na ubytování zdarma po splnění podmínek uvedených v paragrafu 1. a dalších podmínek uvedených v těchto Pravidlech.

2. Po správném vyplnění adresového formuláře na internetových stránkách „Objevujeme svět” – OneTree bude ihned, nejpozději během 5 dnů od data jeho vyplnění, připraven individuální voucher na ubytování zdarma a bude odeslán na adresu účastníka projektu.

3. Účastník nese plnou odpovědnost za správnost údajů uvedených v adresovém formuláři. V případě uvedení údajů jiné osoby je účastník povinen nahradit organizátorovi projektu náklady, které tento nesl v souvislosti s vygenerováním voucheru a jeho odesláním jiné osobě, a v souvislosti se stížnostmi, které tato osoba vznesla proti organizátorovi.

4. „Objevujeme svět” - OneTree si vyhrazuje právo volného výběru dodavatele voucherů na ubytování zdarma – dokumentů opravňujících jejich majitele k noclehům zdarma ve vybrané skupině hotelů a jiných ubytovacích zařízeních. V současné chvíli v rámci výzkumu „Objevujeme svět” - OneTree jsou vouchery na ubytování zdarma hotelové šeky Eurorest.

Par.3. Pravidla vyplňování a realizace hotelových šeků Eurorest v hotelích

Hotelový šek Eurorest

1. Hotelový šek Eurorest je nominálním dokladem, opravňujícím maximálně dvě osoby k využití bezplatných noclehů nebo zlevněného pobytu se stravou ve střediscích uvedených v Katalogu hotelů.

2. Maximální počet bezplatných noclehů nebo zlevněných pobytů se stravou, ke kterým opravňuje hotelový šek Eurorest, je uveden na šeku v políčku "Počet noclehů".

3. Hotelové šeky Eurorest je možno spojovat a tím si prodloužit pobyt.

4. Hotelový šek Eurorest je platný od momentu vystavení šeku do data uvedeného na šeku v políčku "Datum platnosti", které nemůže být prodlouženo. Pobyt v objektu by měl být ukončen nejpozději v poslední den platnosti hotelového šeku.

5. Majitel hotelového šeku Eurorest, zvaný dále spotřebitel, může využít hotelový šek pouze jednou a pouze v jednom, samostatně vybraném objektu. Objekt je povinen odebrat hotelový šek v momentě příjezdu spotřebitele.

6. Hotelový šek Eurorest je opatřen zabezpečujícím kovovým ornamentem a obsahuje počítačem vyplněná políčka: Číslo šeku, Datum platnosti, Počet noclehů. Spotřebitel sám vyplňuje perem a hůlkovým písmem tato políčka: Příjmení, Jméno a Adresu bydliště. Povinný je dále podpis šeku v políčku "Podpis majitele šeku".

7. Hotelový šek Eurorest je neplatný, pokud uplynul termín jeho platnosti, byl poškozen, takže není možno potvrdit jeho věrohodnost, nebyl spotřebitelem vyplněn shodně s pravidly uvedenými v bodě 6 nebo se spotřebitel nepodepsal v políčku "Podpis majitele šeku".

8. V případě ztracení nebo zničení hotelového šeku Eurorest spotřebitelem, se duplikáty nevydávají. Za nevyužitý hotelový šek spotřebitel nemůže požadovat peněžní ani jinou náhradu.

Katalog hotelů

9. Katalog hotelů, tedy seznam všech objektů, které se zavázaly přijímat spotřebitele, se nachází na internetové adrese https://www.eurorest.net a obsahuje mj. následující informace o každém objektu:

9.1. Termíny, ve kterých objekt přijímá spotřebitele;

9.2. Denní počet a druh jídel podávaných spotřebitelům v objektu;

9.3. Výše sazeb povinných pro spotřebitele v objektu:

9.3.1. Pro objekty nabízející bezplatné noclehy jsou to povinné stravovací sazby, které jsou denními stravovacími sazbami pro jednu dospělou osobu a zahrnují objektem stanovená jídla spolu se standardní hotelovou obsluhou;

9.3.2. Pro objekty nabízející zlevněný pobyt se stravou jsou to denní sazby, které jsou sazbami pro jednu dospělou osobu spolu se slevou, obsahující ubytování, stravu zaručenou objektem a standardní hotelovou obsluhu.

Práva a povinnosti objektů

10. Objekty jsou povinny přijímat spotřebitele podle podmínek těchto Pravidel.

11. Objekty zaručují spotřebitelům minimálně 2 jídla denně po celou dobu pobytu.

12. V případě nedostatku volných míst v termínu navrhovaném spotřebitelem, i když se jedná o termín vyznačený objektem k příjímání spotřebitelů, mají objekty právo odmítnout přijetí rezervace.

13. Objekty mohou odmítnout spotřebitele nebo okamžitě ukončit jeho pobyt, pokud se spotřebitel nepřizpůsobil zásadám stanoveným v těchto Pravidlech nebo porušil pravidla, která platí ve objektu.

Práva a povinnosti spotřebitele

14. Spotřebitel je povinen před příjezdem do střediska samostatně kontaktovat vybraný objekt, učinit rezervaci a potvrdit aktuální sazby za stravování platné v objektu pro spotřebitele.

15. Spotřebitel je povinen si samostatně zvolit termín a stanovit délku pobytu v objektu a stejně tak předat tyto informace personálu objektu v momentě rezervace pobytu.

16. Podmínkou přijetí spotřebitele v objektu je uhrazení povinných sazeb v objektu spotřebitelem za dobu pobytu spotřebitele. Sazby je třeba uhradit předem, v množství, které se rovná počtu plánovaných noclehů každé dospělé osoby. Sazby jsou uvedeny v nabídce objektu v Katalogu hotelů.

17. Spotřebitel je povinen si samostatně naplánovat a uhradit dopravu do objektu a zpět.

18. Spotřebitel, který využívá dodatečné placené služby nabízené objektem, jako jsou např. sportovní zařízení, telefon, přistýlky, parkoviště atd. je povinen platit za ně dle ceníku platného v objektu v aktuálním termínu nebo po individuální dohodě s objektem.

Par.4. Dodání a poplatky za voucher na noclehy zdarma

1. Voucher na ubytování zdarma je účastníku výzkumů doručován poštou na adresu uvedenou účastníkem v adresovém formuláři.

2. Organizátor projektu vynakládá veškeré úsilí, aby účastník výzkumů obdržel voucher v nejbližším možném termínu. S ohledem na to, že „Objevujeme svět” - OneTree doručuje vouchery účastníkům projektu prostřednictvím externích kurýrních společností, je doba doručení voucheru závislá na procesech těchto kurýrních společností. Nejzazší možný termín doručení by však neměl překročit 30 dnů od data správného vyplanění adresového formuláře účastníkem výzkumu.

3. Organizátor se zavazuje k přidělení voucheru účastníkům výzkumů pod podmínkou úplného vyplnění dotazníku výzkumu. Přidělení voucheru znamená, že je možný jeho odběr oprávněnou osobou pod podmínkou úhrady poplatku za doručení.

4. Výše poplatku za doručení voucheru na ubytování zdarma je závislý na způsobu úhrady poplatku. Poplatek v sobě zahrnuje náklady na doručení a je jedinou a konečnou částkou pokrývající vydání a doručení voucheru, která je vybírána od účastníka výzkumu. Účastník projektu si sám volí způsob úhrady poplatku.

5. Organizátor projektu si do budoucna vyhrazuje právo na změnu výše poplatku.

Par.5. Reklamace a jiná práva účastníků výzkumů

1. Pokud zásilka od organizátora projektu neobsahuje voucher nebo je doručený voucher poškozen či obsahuje chyby, je účastník projektu povinnen odeslat obdrženou zásilku na korespondenční adresu organizátora. Náklady na odeslání zásilky organizátorovi projektu budou účastníkovi vráceny.

2. V případě jiných námitek účastníka projektu týkajících se obdržení voucheru může tento poat písemnou reklamaci na korespondenční adresu organizátora nebo na emailovou adresu uvedenou na stránkách „Objevujeme svět” - OneTree nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách.

3. Reklamace účastníka projektu podléhá vyřízení v termínu sedmi dnů od data obdržení zásilky s reklamovaným voucherem organizátorem nebo dopisu obsahujícího reklamaci.

4. V případě oprávněnosti reklamace zašle organizátor projektu účastníkovi výzkumů nový, plnohodnotný voucher. Pokud by to nebylo možné, vrátí účastníkovi výši poplatku, který tento uhradil.

5. Účastník, který vyplnil adresový formulář na internetových stránkách „Objevujeme svět” - OneTree, se může v termínu čtrnácti dní od data obdržení voucheru na ubytování vzdát voucheru zasláním písemného prohlášení s tímto obsahem na korespondenční adresu organizátora projektu. Pro dodržení čtrnáctidenního termínu postačí předložení prohlášení před jeho uplynutím.

6. V případě rezignace na voucher na ubytování zdarma po jeho odebrání účastníkem projektu nebo po odeslání voucheru účastníkovi organizátorem projektu, je účastník povinnen odeslat na vlastní náklady zásilku obsahující voucher na korespondenční adresu organizátora v termínu čtrnácti dnů od data odběru zásilky s voucherem. Náklady na odeslání zboží nebudou vráceny.

7. Pokud účastník, který rezignoval na voucher na ubytování zdarma, podle zásad stanovených tímto paragrafem uhradil celý nebo část poplatku za voucher, budou mu peníze vráceny ihned poté, co organizátor projektu obdrží zásilku obsahující voucher odeslaný účastníkem. Výběr formy, jakou budou peníze předány účastníkovi, záleží výlučně na organizátorovi projektu.

Par.6. Organizátor „Objevujeme svět” - OneTree a jeho povinnosti

1. Organizátorem akce je TLG Travel Group LLC se sídlem v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Veškerá korespondence na „Objevujeme svět” - OneTree a organizátora projektu a stejně tak reklamace mají mýt směrovány na adresu: TLG Travel Group LLC, P.O. box č. 2868, 50-458 Wrocław 52, Polsko.

3. Organizátor projektu není organizátorem turistiky ani turistickým prostředníkem ve smyslu zákona o turistických službách.

4. Organizátor projektu nenese zodpovědnost za realizaci šeku účastníkem v hotelu nebo jiném středisku.

5. Organizátor projektu žádným způsobem nezprostředkuje rezervaci pobytu majitele voucheru ve vybraném hotelu nebo jiném středisku.

6. Organizátor projektu má právo provádět změny těchto Pravidel. Aktuální Pravidla je vždy k dispozici na internetových stránkách „Objevujeme svět” - OneTree.