Politika ochrany údajov
Ochrana súkromia a spracovanie osobných údajov

Správca údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť TLG Travel Group LLC, so sídlom v 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

Zástupca správcu v Európskej únii

Správca osobných údajov vymenoval ako svojho zástupcu spoločnosť:
Universo Sp. z o.o, ul. św. Jerzego 1a, 50-518 Vroclav, Poľsko, zapísanú v obchodnom registri Národného súdneho registra Obvodného súdu pre Wrocław-Fabryczna, VI ekonomického oddelenia pod číslom KRS 0000326782, NIP: 8971749495, ďalej uvádzaného ako „zástupca“.

Za účelom uplatnenia práva týkajúceho sa ochrany osobných údajov, musí byť oznámenie zaslané v poľštine alebo angličtine na túto adresu: [email protected] Iné témy týkajúce sa služieb pre zákazníkov nebudú riešené prostredníctvom tejto adresy.

Účel spracovania údajov

Administrátor spracováva osobné údaje, aby mohol na základe uzatvorenej zmluvy plniť objednávku zadanú užívateľom. Vyjadrenie súhlasu zadaním objednávky je dobrovoľné, stanoví zmluvnú požiadavku a je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Osobné údaje spracovávané na iné účely zakaždým vyžadujú súhlas aktívnou činnosťou Užívateľa po predchádzajúcom upozornení na účel, čas a rozsah spracovania.

Napĺňajúc právne odôvodnené záujmy, najmä priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb, pri rešpektovaní práv a slobôd užívateľa, Správca môže spracovávať údaje v oblasti uvedenej vo formulári pri podaní objednávky do 5 rokov od spracovania objednávky.

Práva

Každý Užívateľ môže žiadať:

  • prístup k svojim osobným údajom,
  • opravu osobných údajov,
  • obmedzenia spracovania osobných údajov,
  • odstránenie osobných údajov,
  • prenos osobných údajov.

Okrem toho, každý Užívateľ môže namietať proti spracovaniu osobných údajov.

Za účelom využitia vyššie uvedených práv, musí sa Užívateľ skontaktovať so Správcom zabezpečenia informácií zaslaním e-mailovej správy na adresu: [email protected]

Administrátor okamžite vykoná žiadosť Užívateľa v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. Odstránenie, obmedzenie, prenos a nahlásenie námietky ohľadom spracovania údajov bude mať vplyv na poskytovanie služieb, a môže mať za následok nemožnosť plnenia týchto služieb riadnym spôsobom. Správca zabezpečuje, že údaje Užívateľa sú spracovávané len na účely spracovania objednávky alebo na iné účely na základe individuálne udelených súhlasov.

Spolupracujúce subjekty

V závislosti od procesov súvisiacich s typom služby môže Správca poskytnúť údaje subjektom potrebným pre správnu implementáciu procesu. V prípade dodávky výrobkov sú údaje odovzdávané kuriérom alebo poštovým operátorom na účely doručenia. V prípade zákazníckeho servisu (otázky a pohľadávky) sú údaje sprístupnené subjektom poskytujúcim podporu v uvedenom rozsahu.

Sprostredkovanie spracovania

Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje za účasti subjektov, ktoré správca poveril spracovaním údajov. To platí pre subjekty, ktoré poskytujú služby pre spoločné umiestnenie serverov a odosielanie e-mailových správ.

Automatické profilovanie

Upozorňujeme, že spracovávané osobné údaje nepodliehajú automatickému profilovaniu.

Bezpečnosť osobných údajov

S cieľom minimalizovať riziká, ktoré sú spojené s neoprávneným prístupom k súborom osobných údajov, snažíme sa zabezpečiť primeranú úroveň ochrany súkromia a bezpečnosť údajov Užívateľov. Nástroje, ktoré používame, boli vybrané tak, aby zabezpečili riadnu ochranu spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona.

Súbory cookies a ich využívanie na webovej stránke

Cookies (sušienky) sú neveľké textové informácie, ktoré sú vysielané prostredníctvom webového servera a uložené na strane užívateľa. Súbory môžu zahŕňať údaje o takých činnostiach ako prezeranie určitých odkazov alebo stránok, prihlásenie sa do svojho užívateľského profilu alebo čítanie obsahu webovej stránke.

Cookies (sušienky) sú neveľké textové informácie, ktoré sú vysielané prostredníctvom webového servera a uložené na strane užívateľa. Súbory môžu zahŕňať údaje o takých činnostiach ako prezeranie určitých odkazov alebo stránok, prihlásenie sa do svojho užívateľského profilu alebo čítanie obsahu webovej stránke.

Na našich webových stránkach využívame tiež súbory cookies nainštalované Google Analytics, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť preferencie ich užívateľov. Využívame typ súborov cookies (napr. ako ,,__utma" alebo,, _utmz"), ktoré umožňujú anonymné zhromažďovanie informácií a odovzdávanie údajov o trendoch bez identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Všetky súbory cookies na našich stránkach sú využívané so súhlasom užívateľa.

Užívateľ môže udeliť súhlas na používanie súborov cookies pomocou nastavenia prehliadača , ktorý využíva na prezeranie našich stránok. Rovnakým spôsobom môže odmietnuť udeliť súhlas. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek zmeniť tým, že blokujeme používanie súborov cookies a odstraňuje predtým nainštalované súbory. Podrobný návod, týkajúci sa spôsobu stanovenia skladovacích podmienok, je k dispozícii na stránkach výrobcu alebo vývojára softvéru.